Anal Bölge (makat) Hastalıkları

Göster:
ANAL FİSSÜR VE ÜLSER
ANAL FİSSÜR VE ÜLSER Fissürler en sık anal kanalın geniş, sert defekasyonu ile gerilmeye bağlı oluşur. Ender olarak dijital muayene, cinsel travma veya yabancı cisim ile oluşmaktadır. Anodermdeki yırtık alttaki internal sfnikter kasında spazma neden olur. İnternal sfinkterde barsak hareketleri ile ilişkili olarak gevşeme olmaz, bu da yırtıkta artmaya, fissürün derinleşmesine ve spazmda artmaya neden olur. Uzamış kas spazmı anodermde iskemiye ve buna bağlı olarak iyileşmenin gecikmesine neden olur. Fissürlerde, barsak hareketleri sırasında ciddi anal ağrının oluşmasına neden olur. Sonuçta hastalar ağrı oluşacağı korkusu ile defekasy..
ANOREKTAL ABSE VE FİSTÜL
Abse kendiliğinden veya cerrahi ile deriye drenajı olursa, % 50’de kriptler ile bağlantı sürer Bu da anüs ile perianal deri arasında fistül oluşmasına neden olur. Klinik Bulgular Anorektal apseler lokalizasyonlarına göre isimlendirilir. En sık perianal apse (yaklaşık % 50) görülür. İntersfinkterik apse İskiorektal apseler daha düşük oranda gözlenir. En az ise supralevatör apseler (%2-9) gözlenir. Perianal abse; Şiddetli, sürekli zonklayıcı tarzda, hareketle ve ıkınmayla artan ağrı yapar. Şişlik ve akıntıya daha az rastlanmaktadır. Hastalarda ateş, üriner retansiyon ve hayatı tehdit edici sepsis görülebilir. Perianal fistül; Kronik mukop..
Hemoroidler
Hemoroidal dokular distal rektum ve anal kanalın normal anatomik yapısının bir parçasıdır. 2 tipi vardır. İnternal hemoroidler : Başlangıç noktaları dentat çizginin üzerinde olan, üzerleri rektal veya değişici mukoza ile örtülmüş, damar ve bağ dokusundan oluşmuş yastıkçıklardır. Eksternal hemoroidler : Zengin bir innervasyona sahip anorektumu çevreleyen damarsal yapılardır.  Dentat çizğinin distalindeki venlerden gelişir. Hastalık olarak “ hemoroid” internal kompleks, eksternal kompleks veya her ikisini de içerebilir. Genellikle konstipasyon, genetik, diyet, bazı ilaçlar ve karın içi basıncını artıran olaylar suçlanmış fakat..
MAKAT KAŞINTISI (PRÜRİTÜS ANİ)
Pruritis ani; anüs ve perianal derinin kaşıntılı bir hastalığıdır. Perianal hastalık yada rezidüel fekal materyalden kaynaklanır. Pruritis Ani Sebepleri 1-Anorektal hastalık Diyare Fekal inkontinans Hemoroidler Anal fissür Fistüller Rektal prolapsus Anal malignite 2- Enfeksiyonlar Fungal (kandidiasis, dermatofitler gi Parazitik (kılkurdu, gal ve pubis biti gibi) Bakteryal (Staf. Aureus gibi) Veneryal (herpes, gonore, sifiliz, kondiloma akuminatum gibi)   3- Lokal iritanlar Nem, obezite, perspirasyon Sabunlar, hijyen ürünleri Tuvalet kağıdı (parfüm..
Sık rastlanan Anorektal bölge hastalıkları
ANAL İNKONTİNANS HEMOROİDLER ANAL FİSSÜR VE ÜLSER ANOREKTAL ABSELER ANOREKTAL FİSTÜL PİLONOİDAL HASTALIK PRÜRİTİS ANİ REKTAL PROLAPSUS İNFLAMATUVAR PROKTİT RADYASYON PROKTİTİ FEKAL İMPACTİON ANAL KANAL TÜMÖRLERİ ANOREKTUM: Kalın bağırsağın son 15-20cmlik rektum ve anal kanaldan oluşan bölümüdür. Kadavrada anorektum yaklaşık 20cmdir. Canlıda anüsten itibaren rektosigmoid bileşke yaklaşık 15cm’dedir. Anal kanal distal 3-4cmlik kısımdır. Linea dentata’nın; Üst kısmı ağrıya karşı duyarsızdır. Alt kısmı ise son derecede ağrılıdır. Anal kanal :İnternal ve eksternal sifinkter ile sarılıdır. İnte..